Miljöpolicy
Vårt miljöarbete bygger på hållbarhet och långsik- tighet med hänsyn till resurser, kretslopp och hälsa i hela processen från planering och byggande till drift och rivning. Vi verkar för ett byggande med sunda material, produkter och system. Vi strävar efter att tillgodose kundens och allmänhetens krav samt att uppfylla gällande lagar och förordningar genom hela projek- tarbetet. Vårt miljöledningssystem följer principerna i ISO 14001.

Konkret innebär policyn:
• att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
• att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
• att vi miljöanpassar verksamheten i alla led • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopps- och miljöan
passning uppfylls. • att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper
dem att styra mot ett ekologiskt hållbart samhälle.